trastornsalimentaris-info

Informació rellevant sobre trastorns alimentaris

Més sobre anorèxia, bulímia i altres TCA

Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA):

Els TCA tenen en comú ser alteracions significatives de la conducta en relació amb l’alimentació amb conseqüències negatives nutricionals, biològiques, psicològiques i/o socials.

Tipus:

 • Anorèxia
 • Bulímia
 • Trastorns Alimentaris No Especificat (TANE): Trastorn per Afartaments, Ortorèxia, Vigorèxia, etc.

 


població de risc

Els TCA afecten majoritàriament a nens, nenes, noies i dones joves tot i que cada cop són més freqüents en nois i homes joves.


factors de risc o predisponents

Constitucionals:

 • Genètica
 • Obesitat Infantil
 • Menarquia precoç

Psicològics:

 • Trets de personalitat característics de l’anorèxiarígides, ordenades, estrictes, normatives, complidores, formals, perfeccionistes
 • Trets temperamentals específics de l’anorèxiapoca tendència a la recerca de sensacions, alta tendència a l’evitació del dolor i dependència de la recompensa
 • Trets temperamentals específics de la bulímiabaixa tendència a la integració social, una disminució de l’autosuficiència i una alta impulsivitat amb sensació de descontrol
 • Altres característiques de personalitat relacionades: la introversió, la inseguretat i l’autoestima baixa
 • Autoestima vinculada de forma exagerada a la imatge corporal autopercebuda
 • Estats afectius com la depressió i l’ansietat poden afavorir l’aparició d’un TCA
 • Els trastorns de la personalitat són freqüents en els TCA i la seva presència pot agreujar la gravetat i empitjorar el pronòstic

Familiars:

 • Educació inapropiada, insuficient i poc normativa, especialment en els hàbits d’una alimentació sana i que no potencia les habilitats socials, l’assertivitat o l’autoestima
 • Presència de traumes físics, psicològics i abusos sexuals en la infància amb el desenvolupament dels TCA, també relacionats amb problemes de impulsivitat i abús de substàncies
 • El maltractament psíquic i físic, la negligència emocional, l’estrès i l’abandonament
 • Pares preocupats per la figura, la dieta i el pes
 • Valors familiars associats a la primor i l’aspecte físic com a mitjà per obtenir èxit social
 • Psicopatologies dels pares: depressió, addiccions i ansietat

Socioculturals:

 • La nostra cultura imposa estereotips i valors en què es premia l’aspecte físic per sobre d’altres valors
 • Pertanyem a una societat que rebutja el sobrepès i l’obesitat al mateix temps que afavoreix les dietes hipercalòriques, especialment en els nens
 • En l’àmbit laboral la imatge juga un paper preponderant, i no sols per a aquelles professions o activitats que requereixen un cos esvelt, també per a totes les altres
 • Adversitats i esdeveniments viscuts negativament, com el canvi d’escola o de curs acadèmic: dificultats amb les amistats, canvi d’amistats, pèrdua d’una relació afectiva, dificultats sentimentals com el rebuig, l’aïllament i la decepció dels amics
 • L’estereotip de la primor com a bellesa i la bellesa com a clau de l’èxit
 • Comparació de la imatge pròpia amb imatges de models lloats per la nostra societat que sovint són manipulades i més sovint encara insanes
 • Excessiva valoració del pes i la silueta; és a dir, considerar que el pes i la silueta són valors fonamentals de l’individu que prediuen l’èxit o el fracàs a la vida
 • La societat ofereix “falses” solucions per “rectificar” el desenvolupament naturalment inharmònic de la pubertat i les potencia traspassant la responsabilitat: si no són perfectes és perquè no posen la voluntat i els mitjans per ser-ho
 • Creences particulars sobre pes, dieta, figura i bellesaelaborades a partir d’informacions parcials incompletes, tendencioses i sempre poc serioses
 • Influència dels mitjans de comunicació, amb una intensa i continuada pressió sobre els joves perquè “millorin” la seva figura a través de règims i exercici
 • Conceptes pseudocientífics o paracientífics que calen fons en els joves, malgrat estar en contradicció amb els coneixements científics assolits a l’escola, i acaben augmentant les seves creences errades respecte a l’alimentació, la imatge i l’èxit personal

factors de manteniment
 • El mal estat físic, les alteracions biològiques, cognitives i emocionals de les conductes de purga i les conseqüències de la malnutrició i el baix pes.
 • Potenciació de la distorsió de la imatge corporal amb una sobrevaloració poc racional de les dimensions corporals degut a les mancances físiques.
 • Augment de la conflictivitat familiar i consolidació d’una situació d’estrès crònic en la família.
 • En el cas de l’anorèxia nerviosa, la distorsionada percepció de control vital a través del control del menjar i del pes.En el cas de la bulímia nerviosa, l’estat físic alterat, els trastorns afectius associats i, en ocasions, l’abús de substàncies, potencien encara més el descontrol dels impulsos.
 • Tant en el cas de l’anorèxia com en el de la bulímia, es crea un cercle viciós que perpetua la malaltia

factors de pronòstic

Factors de bon pronòstic:

 • Diagnòstic precoç
 • Quadre clínic explícit
 • Bona adaptació educativa i ocupacional
 • Maduresa psicològica
 • Bones relacions del pacient amb els seus pares
 • Existència de factors precipitants del trastorn
 • Ràpida recuperació del pes
 • Sensació de fam i sacietat
 • Consciència de malaltia i depressió

Factors de mal pronòstic:

 • Diagnòstic tardà
 • Cronificació
 • Oscil·lacions de pes
 • Conductes de purga amb risc vital
 • Absència de consciència de malaltia
 • Alteració greu de la imatge corporal
 • Dismorfofòbia
 • Hipocondria
 • Dificultats de comprensió
 • Conflictes familiars o de parella
 • Negació de la malaltia per l’entorn de la pacient
 • Falta de cooperació de la família
 • Poques o males relacions socials
 • Trastorns de la personalitat i del control dels impulsos
 • Inici del trastorn en edats tardanes

criteris de detecció precoç
 • Pèrdua de pes sense raó aparent
 • Dietes anòmales, peculiars, hipocalòriques sense control mèdic
 • Exagerada preocupació pel pes i la figura
 • Exercici exagerat per perdre pes tot i tenir un pes normal
 • Amenorrea o detenció del creixement
 • Detecció d’osteoporosi
 • Excessiva adhesió a estereotips de la moda